முக்கிய செய்திகள்

உலகத் தமிழியல் மாநாடு 2050 இசுக்காபுரோ கனடா 2050 சுறவம் 13 14 ஆம் நாளில் (Jan 26,27 2019)இசுக்காபுரோ மார்க்கம் கொன்வென்சன் பண்பாட்டு மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற ஒழுங்கமைத்துள்ளார்கள் …

345

உலகத் தமிழியல் மாநாடு 2050 இசுக்காபுரோ கனடா
2050 சுறவம் 13 14 ஆம் நாளில் (Jan 26,27 2019)இசுக்காபுரோ மார்க்கம் கொன்வென்சன் பண்பாட்டு மண்டபத்தில் சிறப்பாக நடைபெற ஒழுங்கமைத்துள்ளார்கள் …
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *