முக்கிய செய்திகள்

ஒன்ட்டாரியா முதல்வர் டக் போர்ட் (Doug Ford) அவர்களின் அவசர காலநிலை பிரகடனம்.

615

dougfordthumber1

ஒன்ட்டாரியோ முதவர் டக் போர்ட் (Doug Ford) அவர்கள் ஆற்றிய அவசர காலநிலை பிரகடன உரையின்  தமிழ் தொகுப்பு. தமிழில் எனது அறிவிப்பாளர் சுதா வாமதேவன்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *