முக்கிய செய்திகள்

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ குன்றி அனைய செயின்.

376

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்.

குன்றினைப் போல் உயர்ந்து கம்பீரமாக நிற்பவர்களும் ஒரு குன்றிமணி அளவு இழிவான செயலில் ஈ.டுபட்டால் தாழ்ந்து குன்றிப் போய் விடுவார்கள்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *