முக்கிய செய்திகள்

பால்: பொருட்பால். இயல்: அரசியல். அதிகாரம்: இடுக்கணழியாமை.

298

அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.

 

ஒன்றனுக்குப் பின் ஒன்றாகத் தொடர்ந்து துன்பம் வந்தாலும், மனம் தளராதவனுக்கு வந்த அவ்வகைத் துன்பம் துன்பப்படும்.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *