புதிரான உறவு- நட்பு

758
புதிரான ஓர் உறவு
புதிதான உறவு
பிரிவெனும் விதியை வென்ற உறவு
பிரிந்தவரையும் இணைக்கும் உறவு
பள்ளியில் தொடர்ந்த உறவு
பாடைவரை தொடரும் உறவு
வாழ்வில் இழந்திடாது உறவு
வான் எல்லையும் தாண்டிய உறவு
நட்பெனும் உறவு
நண்பன் எனும் உறவு
காதலும் சிலவேலை தடம்புரளும்
காதலை வென்று உயிர் வாலும்
 நட்பெனும் உன்னத உறவுLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *