முக்கிய செய்திகள்

முதலாவது ஆப்பிள் மர்க்கின்டொஷ் கணினி விற்பனைக்கு வந்தது(1984)

1518

முதலாவது ஆப்பிள் மார்க்கின்டொஷ் கணினி விற்பனைக்கு வந்தது(1984)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *