யாழ்.மாநகர சபையினால் புதிய காவல் பிரிவு அமைப்பு

25

யாழ்.மாநகரில் சுகாதார நடைமுறைகள், கழிவகற்றல் பொறிமுறைகள் மற்றும் மாநகரின் ஒழுங்குகளை காண்காணிக்கும் வகையில் இந்தப் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய காவல் பிரிவு இன்று காலை பரீட்சார்த்தமாக நல்லூர் வீதியில் தமது கடமைகளை ஆரம்பித்திருந்தது.

யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையினால் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய காவல் பிரிவு இன்று முதல் தமது பணியை ஆரம்பித்துள்ளது.

யாழ்.மாநகரில் சுகாதார நடைமுறைகள், கழிவகற்றல் பொறிமுறைகள் மற்றும் மாநகரின் ஒழுங்குகளை காண்காணிக்கும் வகையில் இந்தப் பிரிவு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய காவல் பிரிவு இன்று காலை பரீட்சார்த்தமாக நல்லூர் வீதியில் தமது கடமைகளை ஆரம்பித்திருந்தது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *