முகவரி 2108

557

கனடிய தமிழ் வானொலி(CTR)பெருமையுடன் வழங்கும் முகவரி 2018 கொண்டாட்டம். முகவரி நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளுங்கள் எங்கள் முகமாய் முகவரியாய் தேசியத்தின் மூச்சாய் கனடிய தமிழ் வானொலியின் வளர்ச்சியில் பங்கெடுங்கள் 19ஆவது ஆண்டு கொண்டாட்டம் முகவரி 2018!!

October 7th 5.30pm
Princess Banquet Hall
3330 Pharmacy Ave, Scarborough, ON M1W 3V8
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *